hr en
Developed by Nove vibracije

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/ICE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA DRVENIK

29
Svi

Temeljem odredbi članka 17. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN/152/08), članka 25. Statuta turističke zajednice mjesta Drvenik od 24. lipnja 2010. godine, odlukom Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Drvenik održanog 17. svibnja 2018. godine raspisuje se


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje  direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Drvenik

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca


Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br.152/08, u daljnjem tekstu: "Zakon") i članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (NN 72/17, u daljnjem tekstu: "Pravilnik"), kandidat/kinja za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovog članka
 • da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
 • da poznaje rad na osobnom računalu


Iz natječajnog postupka bit će isključen kandidat/kinja kojemu/kojoj je pravomoćnom odlukom suda ili nadležnog upravnog tijela izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – područni ured Split i na službenoj stranici TZM Drvenik.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:
Turistička zajednica mjesta Drvenik
Turističko vijeće TZM Drvenik
Donja Vala 241
21 333 Drvenik
s naznakom "Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu"


Prijava mora sadržavati:

 

 • ime i prezime kandidata/kinje
 • adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu kandidata/kinje
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj
 • specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te
 • potpis kandidata/kinje


Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrdu visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS)
 • vlastiti prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje
 • preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda, odnosno, vlastita potpisana izjava o aktivnom znanju jednog ili više svjetskih jezika,
 • ukoliko je kandidat/kinja  položio/la stručni ispit, dužan/na je dostaviti potpisanu izjavu kako, u slučaju njegova/njezina izbora na natječaju, preuzima obvezu položiti predmetni ispit, na način i u rokovima propisanima Zakonom i Pravilnikom, odnosno, drugim odgovarajućim prisilnim propisima,
 • potvrda ili vlastita potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu,
 • izvadak iz kaznene evidencije, odnosno, potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci), iz koje će biti razvidno da u odnosu na kandidata/kinju nije na snazi mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u turizmu, izrečena pravomoćnom odlukom suda ili nadležnog upravnog tijela


Sukladno odluci Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Drvenik, za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/la prijavu za natječaj. Vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici TZM Drvenik najmanje 5 dana prije održavanja iste.
Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Drvenik.

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Drvenik zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez prethodnog obrazloženja.

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Drvenik


Oglašeno/dostavljeno:
- područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Split
- objava na Internet stranici TZM Drvenik
- pismohrana, ovdje

WiFi

Turistička zajednica Drvenik

Donja Vala 241
21333 Drvenik
+385 (0)21 628 200+385 (0)21 628 222info@drvenik.hr